ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST

ÜRÜN GRUPLARI / PRODUCT GROUPS

DÖKÜMHANELER / FOUNDRIES →

1DÖKÜMHANELERFOUNDRIES
1-1Ergitme tesisleri ve ekipmanlarıMelting plants and equipment
1-1.1KupollerCupolas
1-1.2Elektrikli ergitme ve bekletme ocaklarıElectric melting and holding furnaces
1-1.3Gaz ateşlemeli ve yakıt ısıtmalı ergitme ve bekletme fırınlarıGas fired and fuel heated melting and holding furnaces
1-1.4Ergitme ve bekletme fırın aksesuarları ve ergitme işlemiMelting and holding furnace accessories and melt treatment
1-2Refrakter teknolojileriRefractory technology
1-2.1Fırın astar ve potaları için kurulum ve teçhizatInstallation and Equipment for furnace linings and ladles
1-2.2Refrakter malzemeler ve ürünlerRefractory materials and products
1-3Döküm ekipmanlarıPouring equipment
1-3.1PotalarLadles, various
1-3.2Metal ölçme ve iletim sistemleriMetal metering and dispensing systems
1-3.3Otomatik döküm aygıtlarıAutomatic pouring devices
1-3.4Pota kurutucular ve ön ısıtıcılarLadle driers and pre-heaters
1-4Ergitme malzemeleri ve sarf malzemeleriMelting materials and consumables
1-4.1Karbürleyici ajanlarCarburising agents
1-4.2Endüstriyel gazlarIndustrial Gases
1-4.3Döküm kokuFoundry coke
1-4.4Demir alaşımları için ergitme ve örtü flakslarıMelting and covering fluxes for ferrous alloys
1-4.5Demir dışı alaşımları için ergitme ve örtü flakslarıMelting and covering fluxes for non-ferrous alloys
1-4.6Flakslar, cüruf yapıcılarFluxes, slag forming agents
1-4.7Ingotlar, hafif metal alaşımlarIngot metals, light alloys
1-4.8Ingotlar, ağır metal alaşımlarIngot metals, heavy alloys
1-4.9Ferro alaşımlarFerro-alloys
1-4.10Aşılayıcılar ve aşılayıcı alaşımlarInoculants and Inoculation alloys
1-4.11Sfero için küresel yapıcılarNodularisers for SG iron
1-4.12Alaşım metalleriAlloying metals
1-4.13Pik demiriPig iron
1-4.14HurdaScrap
1-5Kalıplama ve maça malzemeleriMoulding and core making materials
1-5.1Kumlar (silis, Olivin, zirkon, kromit kumları, diğerleri)Sands (silica, olivine, zircon, chromite sands, others)
1-5.2Kalıplama ve maça malzemeleri, bağlayıcılar ve katkılar (bentonit, sentetik reçineler, yağlar,  tahıllar, sodyum silikat, çimento ve diğer bağlayıcılar, kömür tozu)Moulding and core making materials binders and additives (bentonite, synthetic resins, oil, cereal, sodiumsilicate, cement and other binders, coal dust)
1-5.3Kalıplama ve maça boyalarıMoulding and core coatings
1-5.4Besleyici ve filtre elemanları (örtü bileşenleri, kırıcı maça, filtreler, süzgeç, elekler, egzotermik malzemeler, soğutma elemanları, yalıtım levhaları)Feeding and filtration aids (covering compounds, breaker cores, filters, strainers, exothermic materials, cooling elements, insulating tiles and boards)
1-5.5Kullanıma hazır kalıplama malzemeleri (shell kumu, karışık bentonit ve kömür tozu)Moulding materials ready to use (shell sand, mixed bentonite and coal dust)
1-6Kalıp malzeme hazırlama ve kum yenilemeMoulding material preparation and sand reclamation
1-6.1Kalıp kumu hazırlığı için makine ve teçhizatlar (mikserler, manyetik ayırıcılar, ölçüm ve kontrol ekipmanları, kum soğutma sistemleri, kum havalandırıcılar, kum hazırlama sistemleri, elekler, eleme makineleri)Machines and plants for moulding material preparation (mixers, magnetic separators, measuring and control equipment, sand cooling plants, sand aerators, sand preparation plants, sieves, screening machines)
1-6.2Kum yenileme sistemleri (kum reklamasyon makineleri, soğutucu /ayırıcılar, kum değirmenleri, kromit ve silis kum ayırıcıları, zirkon ve silis kum ayırıcılar)Machines and plants for reclamation of returned sand (sand reclamation machines, cooler/classifiers, bsand crushers, chromite and silica sand separators, zircon and silica sand separators)
1-6.3Kalıplama yardımcıları (pnömatik gereçler, dökümhane gereçleri, derece ve aksesuarları, suportlar, tutkallar yapıştırıcılar, tokmaklar)Moulding auxiliaries (Pneumatic tools, foundry tools, moulding boxes and accessories, chaplets, mould and core gums, guns)
1-6.4Kalıplama makineleriMoulding Machines
1-7Döküm makineleri ve ekipmanlarıCasting machines and equipment
1-7.1Yüksek basınç makineleri ve aksesuarlar (gravite, alçak basınç, yüksek basınç)Die casting machines, and Accessories(gravity, low pressure, high pressure)
1-7.2Santrifüj döküm makineleri ve aksesuarlarıCentrifugal casting machines and accessories
1-7.3Sürekli döküm makineleri ve aksesuarlarıContinuous casting machines and accessories
1-8Bozma, döküm temizleme ve yüzey taşlamaKnock-out, fettling and finishing
1-8.1Bozma makineleri ve ekipmanlarıKnock-out machines and equipment
1-8.2Kumlama makineleri ve aksesuarlarıBlasting machines and accessories
1-8.3Bilye aşındırıcılarıShot blasting abrasives
1-8.4Döküm temizleme tesisat, araç ve aksesuarlarıFettling installations, tools and accessories
1-8.5Taşlama makineleri ve aksesuarlarıGrinding machines and accessories
1-8.6Yüzey işlem tesisleri ve malzemeleriSurface treatment plants, tools and materials
1-8.7Kaynak ve kesme kurulum ve aksesuarlarıWelding and cutting installations and accessories
1-9Isıl işlem ve kurutmaHeat treatment and drying
1-9.1Isıl işlem fırınları ve ekipmanlarıHeat treatment furnaces and equipment
1-9.2Isıl işlem prosesleri için diğer tesislerOther plants for heat treatment processes
1-9.3Brülörler, ısıtıcılar ve kontrolörleriBurners heaters and controllers
1-9.4Yağlar ve tuzlarOils and salts
1-9.5Kalıp ve pota kurutucularMould and ladle dryers
1-9.6Maça kurutma fırınlarıCore drying ovens
1-9.7Kum kurutma tesisleriSand drying plants
1-10Model ve kalıp yapımıPattern and die making
1-10.1Model ve kalıp yapım makine ve gereçleriPattern and die making machines and tools
1-10.2Model ve kalıp yapım malzeme ve elemanlarıPattern and die making materials and elements
1-10.3Model ekipmanları, kokil kalıp ve aksesuarlarıPattern equipment, permanent moulds and accessories
1-11Malzeme yükleme, taşıma ve depolamaMaterials handling, transportation and storage
1-11.1Endüstriyel kamyonlarIndustrial trucks
1-11.2Vinçler ve ağır yük asansörleriCranes and hoists
1-11.3Konveyör sistemleriConveying systems
1-11.4Bunkerler, silolar ve aksesuarlarBunkers, silos and accessories
1-11.5ManipülatörlerManipulators
1-11.6Endüstriyel robotlarIndustrial robots
1-12Yardımcı sistemlerAuxiliary systems
1-12.1Basınçlı hava tesisat ve aksesuarlarıCompressed air plants and accessories
1-12.2Egzoz sistemleriExhaust systems
1-12.3Havalandırma ve iklimlendirme ekipmanlarıVentilation and air conditioning equipment
1-12.4Filtreler ve filtre malzemeleriFilters and filter materials
1-12.5Soğutma sistemleriCooling systems
1-12.6Endüstriyel yağlar, otomotiv yağları ve çeşitli endüstriyel gres yağlarıIndustrial lubricants, automotive oils and greases to various industries
1-13Kontrol sistemleri, ölçme, test ve analizControl systems, measuring, testing and analysis
1-13.1Proses kontrol, ekipman ve otomasyon teknolojileriProcess control, equipment, automation technology
1-13.2Kalite kontrolQuality control
1-13.3Ölçme teçhizat ve makineleriMeasuring apparatus and machines
1-13.4Sıcaklık ölçme ve termal analiz ekipmanlarıTemperature measuring and thermal analysis equipment
1-13.5Laboratuvar ekipmanlarıLaboratory equipment
1-13.6Tahribatsız muayene ekipmanlarıNon-destructive testing equipment
1-13.7Kalıp, maça ve kum test ekipmanlarıMould, core and sand testing equipment
1-14Bilgi işlemeInformation processing
1-14.1Data işleme, ürün geliştirme ve optimizasyon yazılımlarıData processing, product development and optimization software
1-14.2Simülasyon yazılımlarıSimulation software
1-14.3Model ve kalıp tasarımı için bilgisayar programlarıComputer programs for the construction of models and moulds
1-14.4İşletme ve proses için data toplama yazılımlarıSoftware for business and process data capture
1-14.5e-işletme, e-ticaret, BT çözümleri kalite güvence yazılımlarıQuality assurance software e-business, e-commerce, IT solutions
1-15İş Güvenliği, Çevre kontrol, atık bertaraf ve geri dönüşümSafety, environmental control, waste removal and recycling
1-15.1Çevre kontrol ve atık bertaraf ekipmanları ve yardımcılarıEnvironmental control and waste removal equipment and auxiliaries.
1-15.2Endüstriyel güvenlik ekipmanları ve ergonomileriIndustrial safety equipment and ergonomics
1-15.3Geri dönüşümRecycling
1-16Araştırma, danışmanlık, eğitim ve hizmetlerResearch, consulting, training and services
1-17Döküm tesisleri; anahtar teslim kurulum, planlama, inşa ve mühendislikFoundry plants; turnkey installation, planning, construction, engineering
1-183D Printing3D Printing
1-19Temsilciler ve tüccarlarRepresentatives, Traders
1-20İlgili kuruluşlar ve medyaRelated associations and press

DEMİR & ÇELİK ÜRETİMİ / IRON & STEEL PRODUCTION →

2DEMİR & ÇELİK ÜRETİMİIRON & STEEL PRODUCTION
2-1Hammaddelerin ve şarj malzemelerinin işlenmesi için tesisler ve ekipmanlarPlant and equipment for processing prime, charge and raw materials
2-1.1Cevher, kok ve diğer hammaddelerin taşınmasıHandling of ores, coke and other prime materials
2-1.2Cevher hazırlamaOre dressing
2-1.3Kömür hazırlamaCoal preparation
2-1.4Peletleme tesisiPelletizing plants
2-1.5Sinterleme tesisiSintering plants
2-1.6Briketleme tesisiBriquetting plants
2-1.7Kok fabrikasıCoke oven plants
2-1.8Hurda hazırlama tesisiScrap preparation plants
2-2Metalik şarj malzemeleriMetallic charge materials
2-2.1CevherOres
2-2.2HurdaScrap
2-2.3Ferro alaşımlarFerro-alloys
2-2.4Alaşımlama metalleri ve ön alaşımlarAlloying metals, master alloys
2-2.5AşılayıcılarInoculants
2-3Demir üretimi için tesisler ve ekipmanlarPlant and equipment for iron making
2-3.1Yüksek fırın tesisleriBlast furnace plants
2-3.2Direkt redüksiyon tesisleriDirect reduction plants
2-3.3İzabe ve redüksiyon tesisleriSmelting reduction plants
2-3.4Bileşenler ve yardımcı ekipmanlarComponents, ancillary equipment
2-3.5Fırın şarj ve kömür enjeksiyon tesisleriBurden plant, coal injection plant
2-4Çelik üretimi için tesisler ve ekipmanlarPlant and equipment for steel making
2-4.1Bazik oksijen fırınlarıBasic oxygen furnaces
2-4.2Elektrikli çelik üretimiElectric steel production
2-4.3İkincil metalürjiSecondary metallurgy
2-4.4Özel proseslerSpecific processes
2-4.5Bileşenler ve yardımcı ekipmanlarComponents, ancillary equipment
2-4.6Kükürt gidermeDesulphurisation
2-5Ergimiş çeliğin dökümü için tesisler ve ekipmanlarPlant and equipment for casting and pouring of molten steel
2-5.1İngot dökümIngot casting
2-5.2Kontinü dökümContinuous casting
2-5.3Nete yakın biçimde dökümNear-net-shape casting
2-5.4Özel proseslerSpecific processes
2-5.5Bileşenler ve yardımcı ekipmanlarComponents, ancillary equipment
2-6Refrakter malzemeler ve ürünler, izolasyon malzemeleriRefractory materials and products, insulating materials
2-6.1Refrakter malzemeler ve ürünler, izolasyon malzemeleriRefractory materials and products, insulating materials
2-6.2Ergitme ve döküm ekipmanlarının refrakterlenmesi için ekipmanlarEquipment for the lining of melting and pouring equipment
2-7Çeliğin şekillendirilmesi için tesisler ve ekipmanlarPlant and equipment for shaping of steel
2-7.1Steckel haddesiSteckel mills
2-7.2Sıcak yassı haddesiHot strip mills
2-7.3Kombine yassı kütük dökümü ve haddehanelerCombined thin slab casting and rolling mills
2-7.4Levha haddesiPlate rolling mills
2-7.5Kütük ve yarı mamullerBillet and semi-finished product
2-8Çevre koruma, bertaraf ve gaz temizleme sistemleri, Endüstriyel yağlarSystems for environmental protection and disposal, gas purification, Industrial lubricants
2-8.1Toz giderme ve gaz temizlemeDust extraction and gas purification
2-8.2Havalandırma ekipmanlarıVentilation and air conditioning equipment
2-8.3Geri dönüşüm ve bertarafRecycling and disposal
2-8.4Rejenerasyon tesisleriRegeneration plants
2-8.5Atık yönetimi ve atık su temizlenmesiWater management and waste water cleaning
2-8.6Gürültü önleyici kurulumNoise – protecting installation
2-8.7Yardımcı ekipmanlarAuxiliary equipment
2-8.8Endüstriyel yağlar, otomotiv yağları ve çeşitli endüstriyel gres yağlarıIndustrial lubricants, automotive oils and greases to various industries
2-9Proses kontrol ve bilgi işlemProcess control and information processing
2-9.1Elektriksel ekipmanlarElectrical equipment
2-9.2Proses kontrol teknikleri ve otomasyonProcess control technique and automation
2-9.3Veri işleme, donanım ve yazılımData processing, hardware and software
2-9.4Hesaplama ve simülasyon yazılımlarıComputation and simulation software
2-9.5Mühendislik ve teknik destekEngineering and technical support
2-9.6e- ticaret ve bilgi işlem hizmetlerie-business, e-commerce and IT- solutions
2-10Kontrol sistemleri, ölçüm, test ve analizControl systems, measuring, testing and analysis
2-10.1Fiziksel özellikler ve miktar ölçüm ekipmanlarıMeasuring of physical properties and quantities
2-10.2Sıcaklık ölçüm ve analiz ekipmanlarıTemperature measuring and analysis equipment
2-10.3Kalite kontrolQuality control
2-10.4Malzeme testiMaterial testing
2-10.5Tahribatsız muayene ekipmanlarıNon-destructive testing equipment
2-10.6Analiz ve laboratuvar ekipmanlarıAnalysis and laboratory equipment
2-11Malzeme taşıma, nakliye ve depolamaMaterials handling, transportation and storage
2-11.1Endüstriyel araçlarIndustrial trucks
2-11.2Vinç ve kaldırma ekipmanlarıCranes and hoists
2-11.3Taşıyıcı sistemlerConveying systems
2-11.4Bunkerler, silolar ve aksesuarlarBunkers, silos and accessories
2-11.5ManipülatörlerManipulators
2-11.6Endüstriyel robotlarIndustrial robots
2-12Metalürji tesisleri ve haddehaneler için çeşitli ekipmanlarMiscellaneous equipment for metallurgical plants  and rolling mills
2-12.1Kaldırma ve taşıma sistemleriLifting and conveying systems
2-12.2Güç iletim mühendisliği (akışkan teknolojileri dahil)Power transmission engineering, including fluid technology
2-12.3Ulaşım ve depolama metotlarıTransport and storage techniques
2-12.4Bakım ve onarım ekipmanlarıMaintenance and repair equipment
2-12.5Isı izolasyon malzemeleriThermal insulation materials
2-12.6İşletim ve yardımcı ekipmanlarOperating and ancillary materials
2-13Güvenlik, çevresel kontrol, atık imha ve geri dönüşümSafety, environmental control, waste removal and recycling
2-13.1Çevresel kontrol ve atık imha ekipmanları ve yardımcı ekipmanlarEnvironmental control and waste removal equipment and auxiliaries.
2-13.2Endüstriyel güvenlik ekipmanları ve ergonomiIndustrial safety equipment and ergonomics
2-13.3Geri dönüşümRecycling
2-14Endüstriyel güvenlik ve ergonomiIndustrial safety and ergonomics
2-15Araştırma, danışmanlık, planlama, finans ve diğer  servislerResearch, consultation, planning, financing, services
2-16Temsilciler ve tüccarlarRepresentatives, Traders
2-17Demir ve çelik dökümhaneleri; anahtar teslim kurulum, planlama, inşa ve mühendislikIron and steel mills; turnkey installation, planning, construction, engineering
2-18Demir ve çelik ürünleriIron and steel products
2-19Eğitim, ilgili kuruluşlar ve medyaTraining, related associations and press

DEMİR DIŞI METALURJİ TESİSLERİ / NON-FERROUS METALLURGICAL PLANTS →

10DEMİR DIŞI METALURJİ TESİSLERİNON-FERROUS METALLURGICAL PLANTS
10-1Hammadde işleme tesisleri ve ekipmanlarıPlant and equipment for processing prime and raw materials
10-1.1Cevher, kok ve diğer hammaddelerin taşınmasıHandling of ores, coke and other prime materials
10-1.2Cevher hazırlamaOre dressing
10-1.3Kömür hazırlamaCoal preparation
10-1.4Peletleme tesisleriPalletizing plants
10-1.5Sinterleme tesisleriSintering plants
10-1.6Briketleme tesisleriBriquetting plants
10-1.7Kok fabrikasıCoke oven plants
10-1.8Hurda hazırlama tesisleriScrap preparation plants
10-2Demir dışı metal üretimi için tesisler ve ekipmanlarPlant and equipment for non – ferrous metal production
10-2.1RedüksiyonReducing
10-2.2RafinasyonRefining
10-2.3İzabeSmelting
10-2.4Hidrometalurji, elektrokimyaHydro-metallurgy, electrochemistry
10-2.5Alüminyum geri kazanımı ve geri dönüşümüAluminum retrieval/recycling
10-2.6Bileşenler ve yardımcı ekipmanlarComponents, ancillary equipment
10-3Demir dışı metallerin dökümü ve ergitilmesi için tesislerPlant and equipment for casting and pouring of non-ferrous metals
10-3.1İngot dökümIngot casting
10-3.2Kontinü dökümContinuous casting
10-3.3Şerit dökümStrip casting
10-3.4Kum döküm ve kokil kalıp dökümSand casting and Mold casting
10-3.5Basınçlı dökümPressure die casting
10-3.6Özel proseslerSpecial processes
10-3.7Bileşenler ve yardımcı ekipmanlarComponents, ancillary equipment
10-4Demir dışı metallerin şekillendirilmesi için sistemler ve tesislerPlant and systems for shaping of non-ferrous metals
10-4.1Sıcak haddeHot rolling mills
10-4.2Soğuk haddeCold rolling mills
10-4.3Folyo haddesiFoil rolling mills
10-4.4Tel haddesiWire mills
10-4.5Şerit işleme hatlarıStrip processing lines
10-4.6Kaplama ve bitirme hatlarıDressing and finishing lines
10-4.7Dövme, ekstrüzyon ve çekme makineleriForging, extrusion and drawing machines
10-4.8Tavlama ve ısıl işlem fırınlarıReheating and heat treating furnaces
10-4.9Bileşenler ve yardımcı ekipmanlarComponents, ancillary equipment
10-5Çevre koruma, bertaraf etme ve gaz temizleme sistemleri ve tesisler, Endüstriyel yağlarPlant and systems for environmental protection and disposal, gas purification, Industrial lubricants
10-5.1Toz giderme ve gaz temizlemeDust extraction and gas purification
10-5.2Geri dönüşüm ve bertarafRecycling and disposal
10-5.3Rejenerasyon tesisleriRegeneration plants
10-5.4Su yönetimi ve atık suyun temizlenmesiWater management and waste water cleaning
10-5.5Gürültü önleyici kurulumNoise – protecting installation
10-5.6Yan ekipmanlarAncillary equipment
10-5.7Endüstriyel yağlar, otomotiv yağları ve çeşitli endüstriyel gres yağlarıIndustrial lubricants, automotive oils and greases to various industries
10-6MalzemelerMaterials
10-7Elektrik mühendisliği ve proses kontrol metotlarıElectrical engineering and process control technique
10-7.1Elektriksel ekipmanlarElectrical equipment
10-7.2Proses kontrol metotları ve otomasyonProcess control technique and automation
10-7.3Veri işleme ve yazılımData processing and software
10-7.4Mühendislik ve teknik destekEngineering and technical support
10-8Ölçüm ve test metotlarıMeasuring and testing techniques
10-8.1Fiziksel özellikler ve miktar ölçümüMeasuring of physical properties and quantities
10-8.2Kalite kontrolQuality control
10-8.3Malzeme testiMaterial testing
10-8.4Analiz ve laboratuar ekipmanlarıAnalysis and laboratory equipment
10-9Bilgi işlemInformation processing
10-9.1Veri işleme, donanım ve yazılımData processing, hardware and software
10-9.2Hesaplama ve simülasyon yazılımlarıComputation and simulation software
10-9.3e-ticaret ve bilgi işlem hizmetlerie-business, e-commerce and IT- solutions
10-10Metalürji tesisleri ve haddehaneler için çeşitli ekipmanlarMiscellaneous equipment for metallurgical plants and rolling mills
10-10.1Kaldırma ve taşıma sistemleriLifting and conveying systems
10-10.2Güç iletim mühendisliği (akışkan teknolojileri dahil)Power transmission engineering, including fluid technology
10-10.3Taşıma ve depolama teknikleriTransport and storage techniques
10-10.4Bakım ve onarım ekipmanlarıMaintenance and repair equipment
10-10.5Isı izolasyon malzemeleri ve refrakterlerThermal insulation and refractory materials
10-10.6İşletim ve yardımcı ekipmanlarOperating and ancillary materials
10-10.7İş güvenliği ve ergonomiOccupational safety and ergonomics
10-11Endüstriyel güvenlik ve ergonomiIndustrial Safety and Ergonomics
10-12Araştırma, danışmanlık, planlama ve finans hizmetleriResearch Consultation, planning, financing services
10-13Güvenlik, çevresel kontrol, atık bertarafı ve geri dönüşümüSafety, environmental control waste removal and recycling
10-13.1Çevresel kontrol ve atık bertarafı ekipmanlarıEnvironmental control and waste removal equipment and auxiliaries.
10-13.2Endüstriyel güvenlik ekipmanları ve ergonomiIndustrial safety equipment and ergonomics
10-13.3Geri dönüşümRecycling
10-14Demir dışı metalürji tesisleri; anahtar teslim kurulum, planlama, inşa ve mühendislikNon-Ferrous metallurgical plants; turnkey installation, planning, construction, engineering
10-15Temsilciler ve tüccarlarRepresentatives, Traders
10-16Eğitimle ilgili kuruluşlar ve medyaTraining related associations and press

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ / CASTING TECHNOLOGY →

100DÖKÜM TEKNOLOJİSİCASTING TECHNOLOGY
100-1Kum DökümSand Casting
100-1.1El ile KalıplamaHand Moulding
100-1.2Makine İle KalıplamaMachine Moulding
100-1.2.1Derecesiz KalıplamaFlaskless Moulding
100-1.2.2Yatay KalıplamaHorizontal Moulding
100-1.2.3Kabul Kalıp SistemiShell Moulding
100-2Kokil Kalıp DökümDie Casting
100-3Yüksek Basınçlı DökümHigh Pressure Die Casting
100-4Alçak Basınçlı DökümGravity Die Casting
100-5Hassas DökümInvestment Casting
200DÖKÜLEN METALLERCASTED METAL TYPES
200-1Pik dökümGrey Iron
200-2Sfero dökümNodular Iron
200-3Çelik dökümSteel
200-4Alüminyum ve AlaşımlarıAluminum and Alloys
200-5Bakır ve AlaşımlarıCopper and Alloys
200-6Diğer AlaşımlarOthers